Pla d’acció

Pla d’acció 2018-01-24T10:37:43+00:00

Pla d’acció

1. Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent a la comarca del Montsià.

2. Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens del territori, inclusiu amb les persones impulsant ocupació decent i respectuosa amb el medi.

3. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

P_05_Programa d’inserció social i laboral, genèric.

P_06_Programa d’inserció social i laboral, adreçat a dones.

P_07_Programa d’atracció a joves que han marxat a estudiar fora del territori.

P_08_Programa d’atracció a dones que han marxat a treballar fora del territori.

P_09_Programa d’atracció a joves que han marxat a treballar fora del territori.

P_10_Programa d’autoocupació.

P_11_Programa per promoure activitat econòmica cooperativa.

P_12_Programa d’impuls a la intraemprenedoria.

P_13_Programa per a la creació d’empreses d’inserció laboral.

P_14_Programa de suport a l’activitat empresarial.

P_15_Programa de cooperació interempresarial.

P_16_Programa d’atracció d’activitat empresarial.

P_17_Programa per a la professionalització de la gestió de persones en organitzacions.

P_18_Programa per a la creació dels mapes ocupacionals i descripció dels llocs de treball a les empreses del territori.

P_19_Programa per la dinamització i impuls del comerç territorial, a través de la cooperació, la innovació i el treball en xarxa intermunicipal.

P_20_Programa d’estudi de les necessitats formatives i perfils professionals estratègics de l’activitat econòmica del territori i dels futurs cultius econòmics descrits a l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic Montsià 2026.

P_22_Programa per elaborar un mapa de formació territorial (incloent tot tipus de formació per identificar gaps, oportunitats o duplicació de recursos)

P_23_Programa per identificar i recollir els actius culturals i naturals del territori per a incloure’ls dins la formació educativa.

P_24_Programa per impulsar una xarxa de centres culturals del territori per a què agendin les seves activitats a disposició dels centres educatius.

P_25_Programa per vincular els centres educatius, les empreses, la formació ocupacional, al voltant del DAP.
P_26_Programa per detectar i potenciar feines o oficis que poden enfortir el territori (amb
orientació professional de les opcions de futur).

P_27_Programa per facilitar la formació professional dins les empreses, monitoritzant el seu desenvolupament amb un bon tutoratge.

P_28_Programa de capacitació idiomàtica i mobilitat internacional (tenint en compte el
cens d’estudiants com a eina per a identificar-ho).

P_29_Programa per impulsar la creació de les escoles de mares i pares.

P_30_Programa de formació permanent del professorat dins de l’horari laboral.

P_31_Programa per incorporar professorat finançat des del territori, per baixar la ràtio alumne/professor per fer una atenció real a la diversitat.

P_32_Programa per incloure la figura del mediador i la cultura de la mediació al territori i als
entorns formatius.

P_33_Programa per incorporar a la comunitat educativa a la nova regulació horària.

P_34_Programa per impulsar l’educació emocional als centres educatius.

P_35_Programa per impulsar la cooperació com a valor clau, en detriment de la competició als centres educatius.

P_36_Programa per incorporar noves metodologies més pedagògiques i eficients

P_37_Programa formatiu per impulsar l’educació per projectes a les escoles.

P_38_Programa de formació i sensibilització en pedagogia sistèmica.

P_39_Programa de sensibilització i formació en el concepte d’escola lliure.

P_40_Programa pedagògic d’impuls a l’economia circular.

P_41_ Programa pedagògic d’impuls al canvi de model energètic.

P_42_ Programa pedagògic d’impuls a la compra de proximitat.

P_43_ Programa pedagògic d’impuls de nous models de governança i gestió participats.

P_44_ Programa pedagògic d’impuls de la innovació social.

P_45_ Programa pedagògic d’impuls de nous models educatius.

P_46_Programa per a la dinamització i desenvolupament de l’òrgan de govern: “Concertació Territorial del Montsià”, entre el sector públic, el sector privat i la comunitat educativa.

P_47_Programa per a la creació i dinamització de les taules sectorials de seguiment:
• Taula permanent d’ocupació i desenvolupament econòmic del Montsià.
• Taula permanent Territori Educador del Montsià.

P_48_Programa per a la reorganització i unificació de la xarxa tècnica amb un model de gestió per projectes. Creació del:
• Dispositiu unificat d’atenció i suport a les empreses
• Dispositiu unificat d’atenció i suport a les persones
• Dispositiu Territori Educador i projectes transversals.

P_49_Programa per a la creació d’un observatori de dades socioeconòmiques.

P_50_Programa per impulsar la participació ciutadana i la transparència en el desenvolupament de l’Estratègia Montsià 2026.

Aneu a la barra d'eines